Mavi Doğa Yeşil Sarı Ekonomik Güvenli
ANA SAYFA KURUMSAL ABONELİK İÇ TESİSAT DOĞAL GAZ İLETİŞİM
KURUMSAL
SelÇukGAZ Hakkında
Bilgi Toplumu Hizmetleri
Kişisel Verilerin Korunması
Sözleşmeler
Organizasyon Şeması
Kurumsal Çalışma İlkelerimiz
Doğal Gaza Kavuşma Gerçeği
Sosyal Sorumluluk
SelÇukGAZ ve ÇEVRE
İnsan Kaynakları
Tanıtım Faaliyetlerimiz
Fotoğraf Galerisi
Basında SelÇukGAZ
Bilgi Edinme
Linkler
Belgeler
Kurumsal Dökümanlar
Gizlilik Sözleşmesi
İletişim
SelÇukGAZ Enerji Sektörü ile ilgili kongreye katıldı.
12/2/2010

25-26.11.2010 tarihlerinde Ankara HiltonSA Hotel’de gerçekleştirilen “2030 Yılına Doğru Enerji Politikaları&Enerji Düzenlemelerinin Geleceği” konulu kongre düzenlenmiştir.

 

Kongreye SelÇukGAZ adına Proje Müdürü Sn.Fatih ALTUNTAŞ ve SAMGAZ adına Mukavele ve İkmal Müdürü Sn.Yılmaz KOLSAN, Yapım ve İşletme Müdürü Sn.Sedat AKKOYUN, İç Tesisat Müdürü Sn.Murat ARAS, Muhasebe Müdürü Sn.Mustafa SEVİNÇ katılmıştır.

 

Kongreye Bakanlık Müsteşarları, enerji piyasasını düzenleyen ve kontrol eden kurum ve dernek başkanları ile enerji uzmanlarının yanı sıra, sektörün önde gelen yerli ve yabancı firma temsilcileri ile üniversitelerde görevli akademisyenler değerli görüş ve sunumları ile katkı sağlamışlardır. Üst düzeyde konuşmacı ve katılımcının hazır bulunduğu kongreyi Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Sn.Taner YILDIZ onurlandırmışlardır.

 

Kongrede hızla gelişen, serbestleşen ve ülkemiz ekonomisini besleyen can damarı olma niteliğini kazanan enerji sektöründe, istikrar arz eden ulusal politikalar ve piyasa düzenlemelerinin gereği ve önemi vurgulanmıştır.

 

Kongre kapsamında ülkemizin enerji politikalarının geleceği hususunda önem arz eden AB üyelik sürecindeki enerji faslı müzakereleri hususu değerlendirilmiş, Türkiye’nin ulusal ve kendi bölgesine yönelik geliştireceği enerji politikalarındaki öngörülebilir vizyon tartışılmış ve iç piyasada yapılabilecek düzenlemelerin esasları ve geleceği değerlendirilmiştir.

 

Dünyada enerji ihtiyacı büyük bir hızla artmaktadır. Endüstriyel üretim alanında enerjiye duyulan ve giderek artış gösteren ihtiyaçlar nedeniyle enerji, işletmeler için üretimin en temel girdilerinden birisi durumundadır. Bu bağlamda enerji, gerek firmalar gerekse ülkeler için stratejik bir kaynak durumundadır. Ayrıca, nihai tüketicilere yönelik olarak geliştirilen enerjinin, ulaşım araçlarından dayanıklı tüketim mallarına kadar geniş bir yelpazedeki binlerce üründe kullanılıyor olması, enerjiye duyulan ihtiyacı önemli derecede arttırmıştır. Günümüzde enerji, nihai tüketiciler ve endüstriyel alıcılar için dünyada en fazla ihtiyaç duyulan ürünlerden birisi durumuna gelmiştir.

 

Enerji, bu bağlamda ülkelerin ekonomik gelişimleri ile ilgili olduğu kadar, güvenliği ile de doğrudan ilişkili bir konuma gelmiştir. Dolayısıyla dünyadaki birçok ülke artık yalnızca kendi bölgelerindeki enerji kaynaklarıyla ilgilenmekle kalmamakta; dünyanın herhangi bir bölgesindeki enerji kaynaklarıyla da yakından ilgilenmektedirler. Enerji için uluslararası birliktelikler oluşturmaktan ve bunları korumak için büyük miktarlarda finansal ve askeri yatırımlar yapmaktan kaçınmayan dünya ülkeleri, enerjinin hem kaynak hem de ulaşım güvenliğini garanti altına almak istemektedirler.

 

Petrol ve kömür egemenliğine dayanan enerji çağı, 1960’ların ikinci yarısına kadar yaklaşık iki yüzyıl boyunca sorunsuz olarak devam etmiştir. Fakat sonrasında ardı ardına gelen petrol krizleri, enerji kaynakları konusunda ciddi bir güvensizlik ortamının oluşmasına ve bu nedenle de bütün dünyada yeni ve yenilenebilir enerji kaynakları konusunda yoğun bir arayışın ortaya çıkmasına neden olmuştur. Üstelik petrol fiyatlarının belirlenmesinde özel bir hesap yöntemi olmadığı gibi, ampirik dahi olsa bir formül de yoktur. Bu nedenle petrol krizlerinin ne zaman ve neden oluştuğu belirlenemediği gibi tahmini de mümkün olmamaktadır. Petrol fiyatları tamamıyla dünya ekonomilerine yön verebilecek büyüklükteki bazı lobilerin, bazen siyasi korkular, bazen bilinçli olarak spekülâtif olarak değişmektedir.

 

1990’lı yıllardan itibaren ortaya çıkan çevre bilinci sonucunda fosil kaynaklara dayalı enerji üretim ve tüketiminin yerel, bölgesel ve küresel düzeyde atmosfere, çevreye ve doğal kaynaklara doğrudan veya dolaylı birçok olumsuz etkisinin olduğu anlaşılmıştır. Bu durum, çevreye duyarlı yeni ve yenilenebilir enerji kaynaklarıyla ilgili arayışların ve çalışmaların yeniden gündeme gelmesine ve desteklenmesine yol açmıştır.

 

Bu bağlamda enerjide özellikle son yüz, yüz elli yıldır temel enerji kaynağı olarak işlev gören kömürden petrole, petrolden doğal gaza ve doğal gazdan da yenilenebilir enerji kaynaklarına doğru bir geçiş gözlenmektedir. Bu geçişin önemli sebeplerinden bir tanesi de sınırlı olan geleneksel fosil tabanlı enerji kaynaklarında, önümüzdeki dönemde ciddi sıkıntıların olacağının tahmin edilmesidir. Fosil tabanlı kaynakların sınırlı olduğu gerçeğinin yanı sıra, bu kaynakların yoğun bir şekilde kullanılmaları, bunlar için katlanılan normal maliyetlerin dışında birçok ekonomik ve çevresel maliyeti de beraberinde getirmiştir. Bu enerji kaynaklarını kullanmanın maliyetinin öngörülenden daha yüksek bir maliyete sahip olduğu ise giderek daha iyi anlaşılmaktadır.

 

Bu çerçevede Türkiye’deki enerji durumuna genel olarak bakıldığında; Türkiye’nin enerji tüketimi ve ithalatı, hızlı bir artış içerisindedir ve enerji sektörü çoğunlukla kamuya aittir. Enerji üretim tesisleri uzun dönemli yatırımları ve büyük miktarlardaki finansal kaynakları gerektirmektedir. Artan enerji talebini karşılamak ve enerji sektörünün fonksiyonlarını geliştirmek amacıyla, özel sektör yatırımları sektöre kanalize edilmektedir.

 

Türkiye’de fosil tabanlı kömür, petrol, doğal gaz gibi enerji kaynakları ve yenilenebilir enerji dediğimiz güneş, rüzgâr ve özellikle hidrojen enerjisi kaynak potansiyelleri bulunmaktadır. İlerde büyük potansiyele sahip olacak yenilenebilir enerji kaynakları, uygun teknolojilerin kullanılması halinde kirletici etkisi olmayan, sürdürülebilen, yerli ve çevre dostu özellikleri ile öne çıkan bir enerji türü konumunda olacaktır.

 

Diğer taraftan, bu kongrede dikkat çeken bir husus nükleer enerji santrallerinden hiç bahsedilmemiş olmasıdır. Oysa nükleer santral, enerji kaynaklarına alternatif oluşturması, yakıt maliyetlerinin düşüklüğü, dışa bağımlılığın azaltılması ve çevre kirliliği açısından en temiz enerji elde etme yöntemi olması nedeniyle birçok AB ülkesinde de tercih edilmektedir.

 

Nükleer enerji konusu, Türkiye için artık hayati bir konu durumundadır. Halkımız her zaman nükleer enerji denilirken radyasyonu düşünmüş ve bilinçsizliğin etkisiyle olarak hep karşı çıkmıştır. Gelişmiş Avrupa ülkelerinin hiçbir zaman vazgeçemediği nükleer enerji bize hala çok uzaktır. Bu kongrede biraz da nükleer enerjinin halka nasıl anlatılması gerektiği, eğer gerçekten insan hayatı ve çevre değerleri açısından bu kadar tehlikeli ise neden AB ülkelerinin bu enerjiden neden vazgeçemediği konularına da değinilmesi ve çözüm arayışlarına ön ayak olunabilecekken nükleer enerji konusundan kelime dahi edilmemesi ilginçtir.

 

İlginç olan diğer bir konu da kömür kullanımıdır. Çevresel etkiler nedeni ile kömür kullanımından ne kadar vazgeçilmeye çalışılsa da, ilginçtir, gelecekte kömür kullanımının diğer birçok yakıtın üzerinde olacağı tahminlerinin yapılmış olmasıdır. Bunun nedeni ise Çin’in büyük sanayileşme ve yatırım hamleleri gösterilmektedir.

 

Dünya kömür üretimine ilişkin aşağıdaki grafik örnek gösterilerek, 1980 ve 2010 yılları arasında bir çok ülkede kömür üretimi stabil ya da azalarak sürdürülürken Çin’deki kömür üretimi ise aşırı artışlar göstermiş ve 1.600 milyon tona yükselmiştir.

 

Türkiye aslında çok çeşitli enerji kaynağına sahip olmasına rağmen mevcut enerji kaynakları enerji tüketimini karşılayamamakta, üretim-tüketim dengesi giderek olumsuz yönde bozulmaktadır ve doğal bir sonucu olarak ülkemiz enerji ihtiyacının karşılanmasında dışa bağımlılık oranı %73 seviyelerine ulaşmış bulunduğu vurgulanmaktadır. Enerji tüketiminde petrole bağımlılığın %33, doğal gaza bağımlılığın %53 olduğu ve bunun yanı sıra, petrolde dışa bağımlılığın %93, doğal gazda dışa bağımlılığın %97 olduğu ülkemizde enerji hammaddesi ihtiyacını ithalatla karşılamak zorunda olması nedeniyle ekonomimizin her türlü fiyat hareketinden olumsuz yönde etkilenmesi kaçınılmazdır.

 

Yukarıdaki da anlaşılacağı üzere, önümüzdeki yıllarda, gelişen teknolojiye paralel olarak daha verimli ve daha temiz enerji kaynakları gündeme geleceğinden; dışa bağımlılığımızın ve açığa çıkan emisyon miktarlarının azaltılması adına, nükleer enerjinin yanı sıra yerli ve yenilenebilir alternatif kaynaklarına önem verilmesi ve ayrıca silikon ile nanoteknolojik gelişmelerin de yakından takip edilmesi gerekir.

 

Sektörün gelişimine paralel kalifiye eleman ihtiyacı her geçen gün artacaktır. Bu bağlamda, özellikle birinci ve ikinci sınıf yönetici statüsündeki personelin bu tür kongre, seminer ve saire programlarla çeşitli eğitim programlarına katılımının sağlanarak kalifikasyonunun artırılması, gerektiğinde yetkin kuruluşlar aracılığı ile eğitimler verilerek uluslararası geçerliliği olan sertifikasyonun sağlanması önem arz etmektedir. Unutulmamalıdır ki doğru kararlar, doğru yönlendirmelerle, doğru yönlendirmeler doğru analizlerle, doğru analizler ise ancak konusunda uzman bireyler tarafından yapılabilir. Bu bağlamda eğitime harcanan para ve zamanın asla bir kayıp olduğu düşünülmemelidir.

 

Unutmamalıdır ki, en iyi yatırım; insana yapılan yatırımdır.

 

Seminer, Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu’nda görevli enerji uzmanları tarafından oluşturulan Enerji Uzmanları Derneği organizasyonu ile gerçekleştirilmiş olup sektör adına çok önemli paylaşımlar yapılmıştır. Enerji Uzmanları Derneği’ne organizasyonlarından dolayı teşekkür ediyoruz.

Diğer Haberler
2019 Yılı Sertifika Bedelleri Belli Oldu 2/25/2019
Sayaç Kontrolleri Gerçekleştiriliyor 2/18/2019
Kaçak Doğal Gaz Kullanımlarına Yasal İşlem Yapılıyor 12/19/2018
Kombi Bakımı ve Baca Temizliği önemli 12/7/2018
Kış ayları için tasarrufun ipuçları 10/26/2018
Şirketimiz çalışanları iftar organizasyonunda buluştular 6/11/2018
Sahte aramalara itibar etmeyiniz. 3/28/2018
Güvenli doğal gaz kullanımı konusunda abonelerimizi uyarıyoruz 12/15/2017
KOMBİ BAKIMI ve BACA TEMİZLİĞİ İÇİN UYARI! 10/2/2017
Doğal Gaz Piyasası Dağıtım ve Müşteri Hizmetleri Yönetmeliğinde Değişiklik Yapıldı 6/15/2017
EPDK'dan doğal gaz aboneliği uyarısı 3/15/2017
KOMBİ BAKIMI ve BACA TEMİZLİĞİ İÇİN UYARI! 10/22/2016
Doğalgaza yüzde 10 indirim yapılacak 10/1/2016
SelÇukGAZ 2016 9.etap yatırım programını başlattı 5/16/2016
Altyapı kurumlarının kazı çalışmalarında dikkat etmesi gerekiyor 3/31/2016
Doğal Gaz Tesisatlarınızı yetkili firmalara yaptırın 3/31/2016
Sn.Kenan ŞARA’nın vefatının 1.yıldönümü 12/11/2015
Şirketimiz, abonelerinden mevzuatta belirlenmiş bedeller haricinde iç tesisat kontrol bedeli, tesisat kontrol bedeli ve/veya benzeri adlar altında herhangi bir mevzuat harici bedel almamıştır 10/6/2015
2015 yılı itfaiye eğitimi başarıyla tamamlandı. 9/10/2015
2015 Yılı Yatırım programı hk, 4/3/2015
Periyodik Tesisat Kontrollerimiz Devam Ediyor 2/19/2015
Sayaç bakım, onarım ve kalibrasyonların önemi 1/28/2015
Genel Müdür Vekilimiz aile mezarlığına defnedildi. 12/13/2014
Acı kaybımız 12/11/2014
Şirketimiz kaliteyi yeniledi. 12/9/2014
Şirketimiz Genel Müdür V. Sn.Kenan ŞARA'ya acil şifalar diliyoruz. 12/9/2014
2014 yılı itfaiye eğitimi başarıyla tamamlandı. 9/27/2014
2014 yılı bakım onarım çalışmalarımız devam ediyor 10/20/2014
Fatura ödeme noktaları hakkında önemli uyarı 10/20/2014
2014 Yatırım Programı Devam Ediyor 10/20/2014
Ağustos ayında doğal gaza zam yok 8/1/2014
Ramazan Bayramı tebriği 7/25/2014
2014 Olağan Genel Kurul Toplantısı 6/19/2014
Düşük Tüketim Fatura Limitlerini Açıkladı 5/23/2014
Yüreğimiz Soma’da 5/23/2014
Albayrak görevini Şara'ya devretti. 4/28/2014
Fatura ödeme noktaları ile ilgili önemli uyarı. 4/17/2014
Son Düzenlemelerle İş Kanunu ve Sosyal Güvenlik Uygulamaları Eğitimi tamamlandı. 4/10/2014
Geleneksel Kan Bağışı Programı 3/31/2014
Yaz Saati Uygulaması 3/26/2014
Periyodik tesisat kontrolleri devam ediyor 3/17/2014
17 aydır doğal gaz alım fiyatları aynı 3/3/2014
Şirketimiz Seveso 2 Bilgilendirme Seminerinde 3/3/2014
Doğal gaza şubat ayında zam yok 1/18/2014
En ucuz doğal gaz Kuzey Irak'tan 12/30/2013
Ocak ayında doğal gaza zam yok 12/27/2013
2013~2014 yılı Yatırım Programı 12/25/2013
Doğal gaz ödeme noktaları 12/17/2013
Baca gazı zehirlenmelerine dikkat! 12/13/2013
Kalite belgelerimiz yenilendi 11/11/2013
Kasım ayında doğal gaza zam yok 11/2/2013
Sn.Yıldız, ‘Ekim ayında zam yok’ 9/26/2013
Eylül ayı içerisinde doğal gaza zam yok 9/3/2013
2013 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı gerçekleştirildi 8/20/2013
Yetkili firma toplantıları gerçekleştirildi. 7/9/2013
2.Etap denetleme faaliyeti tamamlandı 6/14/2013
1.Etap denetleme faaliyeti tamamlandı 5/27/2013
İş Sağlığı ve İş Güvenliği Eğitimi 4/20/2013
Çumra’da İş Sağlığı ve İş Güvenliği Eğitimi 4/20/2013
Yatırım çalışmalarımız devam ediyor. 4/11/2013
Çumra Belediyesi Encümen toplantısı... 3/27/2013
2013 yılı Çumra yatırım programı başladı. 3/27/2013
2013 yılı Seydişehir yatırım programı başladı. 3/25/2013
Seydişehir Belediyesi Encümen toplantısı... 3/25/2013
SelÇukGAZ, Elektromed A.Ş.yi ziyaret etti. 3/11/2013
8 Mart Dünya Kadınlar Günü kutlandı 3/8/2013
Şirketimizden basın açıklaması 3/1/2013
Doğal Gazda Sevindirici Haber 2/25/2013
Sn.Çat makamında ziyaret edildi 2/12/2013
Sn.Erdem makamında ziyaret edildi 2/12/2013
Şirketimizden İç Tesisat Uyarısı! 1/14/2013
Şirketimiz, T. Garanti Bankası A.Ş. ile fatura tahsilatı anlaşması imzaladı. 1/7/2013
Çumra Belediye Başkanı makamında ziyaret edildi 12/24/2012
Seydişehir Belediye Başkanı makamında ziyaret edildi 12/24/2012
Şirketimiz, Ortak Akıl Toplantısı'nda 12/17/2012
Ocak'ta doğal gaza zam yok 12/14/2012
2012 Yatırım Programı değerlendirildi 12/14/2012
Maliye faturadan takip edecek! 12/8/2012
Bunları yapın doğal gaz faturanızı düşürün! 12/7/2012
Şirketimiz'den Kan Bağışı 12/6/2012
Şirketimiz, EIF Kongresindeydi... 10/8/2012
Olağan Genel Kurul Toplantısı 9/26/2012
Karadeniz'de ilk doğal gaz bulundu 9/17/2012
Çelik Vana Eğitimi düzenlendi 6/22/2012
SelÇukGAZ Çumra 2012 Yatırım Programı 6/18/2012
Çumra Belediye Başkanı makamında ziyaret edildi 6/13/2012
İNGAZ'ı ziyaret ettik. 6/13/2012
Seydişehir Belediyesi İtfaiye ekiplerine doğal gaz eğitimi. 6/11/2012
Çumra itfaiye ekiplerine doğal gaz eğitimi. 6/11/2012
Yetkili firmalar ile toplantı yapıldı. 6/9/2012
Mobil bakım onarım ve doğal gaz kaçak arama faaliyetleri… 5/9/2012
2012 yılı Yatırım Programı töreni 4/28/2012
Katodik Koruma Eğitimi hk, 4/26/2012
Temel Doğal Gaz, Kontrolsüz Doğal Gaz Çıkışlarına Müdahale ve Yangın Eğitimi 4/5/2012
SelÇukGAZ RMS-A İşletim ve Temel Regülatör Eğitimi hk, 3/13/2012
Şirketimizde 8 Mart Dünya Kadınlar Günü kutlandı. 3/9/2012
SelÇukGAZ; KONFORLU ve GÜVENLİ YARINLARA DMS ile KARAR KILDI 1/31/2012
Tarife Hesaplama Usul ve Esasları belirlendi. 1/3/2012
Değerlendirme toplantısı organize edildi. 12/20/2011
Hukuk Müşavirimiz Sn.Hacer YETKİN Seydişehir'de... 10/25/2011
Yeni Cami Mahallesi ve Sofuhane Mahallesi doğal gaz arzı sağlandı. 9/29/2011
Olağan genel kurul toplantımızı icra ettik... 7/23/2011
SelÇukGAZ iş sağlığı ve iş güvenliği eğitiminde. 6/9/2011
2011 yılı yatırım programı Seydişehir bölgesinde başladı. 5/14/2011
AKBANK gişe ve otomatik ödeme protokolü imzalanmıştır. 5/3/2011
187 Doğal Gaz Acil Hattı 4/4/2011
23 aydır doğal gaz fiyatları aynı 4/4/2011
Yaşlılara Saygı Haftası 3/23/2011
18 Mart Çanakkale Şehitlerini Anma Günü 3/18/2011
12 Mart İstiklal Marşı'nın kabulü ve Mehmet Akif ERSOY'u anma günü 3/12/2011
8 Mart Dünya Kadınlar Günü kutlandı. 3/9/2011
Sevkiyat Kontrol Merkezi Projesi 2/14/2011
SelÇukGAZ denetlendi 2/1/2011
Çorumgaz Genel Müdürü Sn.Kasım KAHRAMAN şirketimizi ziyaret etti. 1/17/2011
Çumra İHL doğal gaza kavuştu 1/3/2011
Seydişehir'de doğal gaz kullanımı yaygınlaşıyor 1/1/2011
Saatler geri alınıyor 11/1/2010
Çumra ilçesi doğal gaza kavuştu 10/15/2010
Kurumsal eserlerimiz ve çalışma ilkelerimiz incelenmiştir 1/1/2011
SelÇukGAZ'dan yetkili firma uyarısı 9/22/2010
Huzurlu doğal gaz kullanımı için tavsiyeler 9/22/2010
Doğal gazın verimli kullanımı hakkında uyarılar 9/22/2010
SelÇukGAZ'dan güvenli doğal gaz uyarısı 9/21/2010
SelÇukGAZ tüketiciyi eğitiyor 9/21/2010
Büyük binalarda merkezi sistem zorunluluğu 9/21/2010
Fatih ALTUNTAŞ, SelÇukGAZ Proje Müdürü olarak atanmıştır. 8/25/2010
Doğal Gaz Tesisatlarınızı Sertifika Sahibi Firmalara Yaptırın. 6/19/2010
1 Temmuz'a Dikkat Edin. 6/15/2010
SelÇukGAZ, Bacader toplantısına katıldı. 9/22/2010
UGETAM'dan Harita Bilgisi ve Çelik ile PE Şebeke Tasarımı Eğitimi Alındı. 5/31/2010
UGETAM'dan Malzeme - Kaynak Bilgisi ve Kalite Kontrol Teknikleri Eğitimi Alındı. 5/31/2010
UGETAM'dan Sayaçlar ve İç Tesisat Eğitimi Alındı. 5/31/2010
SelÇukGAZ 2. Yıldönümünü Kutladı 5/4/2010
SelÇukGAZ Personeli UGETAM Eğitimini Tamamladı. 4/29/2010
Yetkili Firmaların Katılımı ile İç Tesisat Toplantısı Düzenlendi 4/29/2010
Şirketimiz, 8 Mart Dünya Kadınlar Gününü Kutladı. 4/29/2010
SelÇukGAZ yatırımlarına devam ediyor 4/29/2010
SelÇukGAZ Proje Müdürlüğü’ne M.Hayri ÖZDEMİR atandı 8/24/2010
Seydişehir Belediyesi, SelÇukGAZ ve işadamları istişare toplantısı düzenlendi. 4/29/2010
Gaz-Bir toplantısı Kayseri'de yapıldı 4/29/2010
EPDK yeni binasına taşındı 4/29/2010
Doğal Gaz Sayaç Değişikliği 4/29/2010
Merkezi sistem zorunluluğu geliyor 4/29/2010
BOTAŞ`a doğal gaz arama ve üretim yetkisi 9/30/2009
Doğal gaz kullanılan yerlerde solunum yolu hastalıklarına daha az rastlanıyor 8/27/2009
Yüzyılın projesinde 50 bin kişiye iş imkânı 8/27/2009
İmzalar Ankara'da atıldı, Nabucco rüya değil gerçek 8/27/2009
SelÇukGAZ Kalite Belgelerine sahip oldu 8/24/2009
İç Tesisat Toplantısı 8/24/2009
İlk kazma vuruldu 12/19/2009
Abonelik kabulü başladı 10/23/2008
SelÇukGAZ UGETAM'da 3/30/2009
İSG Eğitimi 2/14/2009
 
 
Copyright © 2014 Selçuk Doğal Gaz Dağıtım A.Ş. - Gizlilik Sözleşmesi
Hızlı Erişim Menüsü