Mavi Doğa Yeşil Sarı Ekonomik Güvenli
ANA SAYFA KURUMSAL ABONELİK İÇ TESİSAT DOĞAL GAZ İLETİŞİM
KURUMSAL
SelÇukGAZ Hakkında
Bilgi Toplumu Hizmetleri
Kişisel Verilerin Korunması
Sözleşmeler
Organizasyon Şeması
Kurumsal Çalışma İlkelerimiz
Doğal Gaza Kavuşma Gerçeği
Sosyal Sorumluluk
SelÇukGAZ ve ÇEVRE
İnsan Kaynakları
Tanıtım Faaliyetlerimiz
Fotoğraf Galerisi
Basında SelÇukGAZ
Bilgi Edinme
Linkler
Belgeler
Kurumsal Dökümanlar
Gizlilik Sözleşmesi
İletişim
Çumra Belediyesi Encümen toplantısı...
3/27/2013

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumunun Seydişehir ve Çumra şehirlerinden oluşan doğal gaz dağıtım bölgesinde 22.11.2007 tarih, DAG/1383-6/167 sayılı kurul kararı ile doğal gaz dağıtım lisans yetkisine sahip şirketimizin 19.03.2013 tarih, SÇG.20.70-293/00102 sayılı yazılı talebi ile Çumra Belediye Encümeni Toplantısına iştirak edilerek; 4646 sayılı Doğal Gaz Piyasası Kanunu ve Doğal Gaz Dağıtım Lisans ve İhale Şartnamesi'nin açık hükmü olarak; gerçekleştirilen tüm yatırım ve işletme faaliyetleri ile süreli yükümlülükleri hakkında bildirimler yapılmıştır.

Encümen Başkanı sıfatı ile Çumra Belediye Başkanı Sn.Yusuf ERDEM, şirketimiz Genel Müdürü V.Sn.Murat ALBAYRAK, Çumra Belediye Başkan V.Sn.Faruk MANİSA, Encümen Üyesi Sn.Fahri ECİR, Mali Hizmetler Müdürü Sn.İlker AYDIN, Yazı İşleri Müd. V.Sn.Bengü CEYLAN, şirketimiz Proje Müdürü Sn.Mustafa ÖZTÜRK ve Çumra Proje Sorumlusu Sn.Mustafa KAYA’nın katılımı ile encümen toplantısı gerçekleştirilmiştir.

Şehrin gelişimi ve kamu yararına hizmet eden tesislerin, vatandaşlarımızın iş yeri ve konutlarının doğal gaz kullanımı hususundaki beklenti ve taleplerinin daha hızlı ve güvenli bir şekilde sağlanmasının gereği olan proje ve yapım faaliyetlerini sürdürürken, sorunsuz hizmet anlayışı ve ileri teknoloji kullanılarak güvenli ve kesintisiz doğal gaz arzının sağlanması amaçlanmaktadır.

4646 sayılı Doğal Gaz Piyasası Kanunu’nun açık hükmü ile Çumra Belediye Başkanlığının %5 bedelsiz ortaklığının ve bu kanun ile getirilen ortaklık şartının dağıtım şirketlerinin kamu hizmeti görmelerinin bir sonucu olduğu bilinci ile yine aynı kanunun 12.maddesi (e) bendinin âmir hükümleri doğrultusunda hareket edilmektedir.

Yatırım faaliyetleri kapsamında; Çumra Belediye Başkanlığından teslim alınan 1/1000 ölçekli uygulama imar planları üzerinden 30 yıllık projeksiyona göre şehrin tüketimleri hesaplanarak avan proje hazırlanmıştır. Projelendirme çalışmasına bağlı olarak 12.185,43 metre ANSI150 çelik orta basınç, SDR11 PE80 polietilen 196.045,75 metre alçak basınç ana dağıtım hattı tatbikat projeleri tamamlanmıştır. Hazırlanan projelerle birlikte; 30.04.2008 tarih itibarî ile yatırım faaliyetlerine başlanılmış olup; 2 adet 5.000 Sm3/h bölge regülâtör istasyonu, 9.644,11 metre ANSI150 çelik, 29.178,60 metre SDR11 PE80 polietilen ana dağıtım hattı ile 306 adet S2300Y tipi servis kutusunun purge işlemleri tamamlanarak 10.06.2010 tarihinde doğal gaz arzı sağlanmıştır.

31.08.1994 tarih, 22037 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren; Harita ve Harita Bilgilerini Temin ve Kullanma Yönetmeliği'nin 1.bölüm, 4.madde (m) bendi ve 31.01.1988 tarih ve 1971 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren Büyük Ölçekli Haritaların Yapım Yönetmeliği'nin 5.maddesi, yine aynı yönetmeliğin 2.maddesi ve ilgili kanun maddeleri hükümleri doğrultusunda sorumluluğu haiz; verimli alt yapı tesislerini inşaa edebilmek adına doğal gaz alt yapı şebekesine ait bütün harita ve detay veriler düzenli ve sürekli olarak temin edilmektedir.

Lisans bölgesini kapsayan ve Çumra Belediye Başkanlığı, İmar ve Şehircilik Müdürlüğü tarafından üretilmiş olan 1/1000 ölçekli halîhazır haritalar lisans dosyasının teşekkülünde ve yatırım projeksiyonuna ait projelerin hazırlanmasında ve uygulanmasında kullanılmak üzere; dijital ortamda 30.10.2007 tarihinde teslim edilmiş olup, halihazır güncelleştirme ve as-built ölçüm işi dışarıdan hizmet alım yöntemi ile yapılmaktadır, GIS verilerinin oluşturulması işi ise şirket personeli tarafından yürütülmektedir.

Yatırım programları öncesinde doğru, verimli bir çalışma düzeni sağlamaya yönelik tüm altyapı tesislerinin belli bir düzen içinde imalatı ve tespiti için; koordinat sistemi dahilinde inşa edilmesi gerek ve şarttır. Binaenaleyh; Lisans Şartnamesi Ek.7 tarifindeki, Temel Teknik Kriterler Tasarım ve Projelendirme; 2.Bölüm, 3.Madde içeriğinde; halîhazır haritaların hazırlanması kısmında “çelik ve polietilen boru güzergâhları, engel teşkil edecek bir durum mevcut olmadığı sürece, imar yoları ve kamu kullanım alanlarından geçecek şekilde seçilir” ifadesiyle belirlenmektedir.

12.000 Sm3/h Çumra RMS-A şehir giriş istasyonu, 5.000 Sm3/h RMS-B bölge regülâtör istasyonları montaj yerleri ve imarlı cadde ve sokaklarda imalatı tamamlanan; çelik ve polietilen dağıtım hattı ile servis hattı montaj projelerinin nazım imar planları, şehrin gelişimi, vatandaşlarımızın beklenti ve talepleri 30 yıllık projeksiyon esasına uygun olarak; Çumra Belediye Başkanlığının tetkik ve onayı ile imalâtlar tamamlanmıştır.

Bölge regülatör istasyonlarının giriş ve çıkış vana mesafeleri TS11672 normunda ve mevzuatta istenen kriterleri karşılamakta; çevre muhafazasını sağlayan tel çitleri üzerinde doğal gaz tehlike ve acil telefon ikaz levhaları bulunmaktadır.

Doğal gaz dağıtım faaliyetlerinde, müşterek çalışma disiplini içerisinde; ruhsat, harç, çalışma izni, kamulaştırma, işgaliye, yer kullanım izni, park vesaîr her hangi bir nâm altında, şirketimizin varlık tabanına etki edecek bedel talep ve tahsil edilmeden alt ve üst yapı tesislerinin inşası tamamlanmıştır.

Aktif hale getirilerek; vatandaşlarımızın kullanımına arz edilen bütün imalâtların kontrol ve düzeltme çalışmaları; şartname ve yönetmelikler çerçevesinde gerekli emniyet mesafelerinin sürekli irdelenmesine; doğal gaz arzı sağlanmış güzergâhlar üzerindeki alt ve üst yapı çalışmalarında; bölge regülatör istasyonları, vana odaları, line marker, işaretleme direkleri ve katodik koruma ölçüm kutuları ile sokak uyarı levhalarının kontrolü ve korunmasında; acil müdahalelere engel teşkil edecek yapı ve ihlâller; her dâim takip ve kontrol altında tutulmaktadır.

Doğal gaz dağıtım projesi kapsamında, lisans bölgesi genelindeki kamu alanlarının doğal gaz dağıtım ve işletme faaliyetlerindeki kullanımında, şirketimizin varlık tabanına etki edecek herhangi bir bedel talep ve tahsil edilmeden; bedelsiz ortaklığın kamu hizmetindeki bütünlüğünün tesisine yönelik olarak doğal gaz dağıtım ve işletme faaliyetleri sürdürülmektedir.

Doğal gaz yatırım ve işletme faaliyetlerinde, şirketimizden kaynaklı olmayan nedenlerden ötürü hasar ve deplase işlemi gereken durumlarda; şirketimiz personellerinin görev esnasında tuttuğu tutanaklar ve zabıtlar HMK 193.maddesi gereğince delil kabul edilmektedir. Ayrıca, doğal gaz dağıtım ve işletme faaliyetlerinden sorumlu ve tek yetkili olan şirketimizin görev sırasında meydana gelen zarar, ziyan ve hasarlar ile ilgili düzenlediği tutanaklar; tek taraflı düzenlenmiş olsa dahî kamu hizmeti sorumluluğu nedeniyle resmî tutanak olup, sahteliği ispat olunana kadar geçerlidir.

Doğal gaz dağıtım ve işletme faaliyetlerinin icrasında kullanılmakta olan araçlarımızın, Karayolları Trafik Yönetmeliği`nin 141.maddesinin 1.fıkrasının (a) bendinin (2) numaralı alt bendi uyarınca; "itfaiye araçları ile benzeri acil müdahale araçları" kapsamına girmektedir.

18.03.2004 tarih, 25406 sayılı Resmi Gazete'de yayınlanarak yürürlüğe giren; Hafriyat Toprağı, İnşaat ve Yıkıntı Atıklarının Kontrolü Yönetmeliği çerçevesinde; doğal gaz dağıtım hatlarının tranşe dolgusu; Yapım Teknik Şartnamesi hükümlerine uygun olarak hazırlanmakta ve tamamlanmaktadır. Şirketimizin yapım ve işletme faaliyetleri kapsamında kullandığı bütün hizmet araçları için dolaşım izinleri gerekli evrakın tekâmülü Çumra Belediye Başkanlığı marifeti ile teslim edilerek; kontrol ve denetimimiz altında uygun alanlara hafriyatın def’ine ilişkin usul ve esaslara uyulmaktadır.

Gerek öncesi ve gerekse devam eden yatırım ve işletme faaliyetlerinde her türlü çalışma programı; alt ve üst yapı kurum ve kuruluşlarına çalışma düzeni için gerekli bilgilendirmeler ve nezaretçi bildirimleri tamamlanmaktadır.

Doğal gaz tranşelerine ait yüzey kaplama işlemleri; Doğal Gaz Dağıtım Projesi Çalışma Sistematiği Protokolü hükümlerine göre Fen İşleri Müdürlüğü marifeti ile tamamlanmaktadır.

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumunun 41987-15.07.20011 tarih, B.62.0.DPD.12-120.01-2330 sayılı dağıtımlı yazıları ile bildirilen, 05.07.2011 tarih, 3303-4 sayılı kurul kararı kapsamında yapılan incelemeler neticesinde; imarsız, imar uygulamasının yapılamadığı ve/veya parselasyonu tamamlanmamış alanlar, kentsel dönüşüm projeleri, heyelan bölgeleri ve yol kırmızı kodları belirsiz güzergâhlar projelendirilememektedir. Bu meyanda yapılan incelemeler neticesinde; 710 ayrı güzergâhta; orta basınç dağıtım hatlarında 1.416,15 metre, düşük basınç dağıtım 151.302,33 metre doğal gaz dağıtım şebekesi projelendirilememiştir.

Zaman içinde bu bölgelerdeki imar, imar uygulaması, parselasyon, kentsel dönüşüm, heyelan bölgeleri ve yol kırmızı kod çalışmaları ile mücbir sebepleri izale edilen güzergâhlar yatırım programlarına dâhil edilebilmektedir.

Doğal Gaz Piyasası Dağıtım ve Müşteri Hizmetleri Yönetmeliği 61.madde “Dağıtım şirketi, doğal gazla ilgili her türlü tesis ve cihazların üzerine doğal gaz acil özel servis telefon numarasını da içeren ikaz ve işaret levhaları yerleştirir” ve 62.madde “Dağıtım şirketi, olağanüstü durumlarda izlenecek yöntemleri içeren Doğal Gaz Acil Eylem Planı hazırlar. Plan asgari olarak; dağıtım şirketi yönetiminin bilgilendirilmesi, yerel makamların bilgilendirilmesi, kriz yönetim merkezinin oluşturulması, acil eylem planı organizasyonu, acil eylem planı uygulama prosedürü, müşterilerin, personelin ve halkın bilgilendirilmesi, müdahalenin programlanması ve uygulanması, sistem emniyetinin temin edilmesi ve sistemin tekrar devreye alınması hususlarını içerir” hükümlerine yer vermektedir.

Bu kapsamda yazılı ve görsel yayın araçlarının kullanılması, halk bilgilendirmelerinin yapılması, acil servis numaralarının ve uyarı ikaz işaretlerinin yerleştirilmesi hususlarında yönetmeliklere uygun gerekli çalışmalar yapılmaktadır. Bununla birlikte ilgili yönetmeliğin 62.maddesindeki “Dağıtım şirketi, olağanüstü durumlarda izlenecek yöntemleri içeren Doğal Gaz Acil Eylem Planı hazırlar” hükmü kapsamında tatbikat planı hazırlanarak; Sivil Savunma Tedbirler Planı, 24 saat Devamlı Çalışma Planı ve Karşılıklı Yardımlaşma ve İşbirliği Protokolü onaylanmıştır.

Akabinde, ilgili tüm personellerin etkin katılımı ile afet tedbirleri tatbikatı gerçekleştirilerek oluşabilecek afet durumlarına karşı alınan müşterek önlemler, hareket tarzları, kullanılacak ekipmanlar ve izlenmesi gereken yollar detaylı olarak paylaşılmış ve aktarılmıştır. İcra edilen ve planlanan tatbikat planı sayesinde yaşanabilecek afetlere karşı her daîm hazırlıklı kalınması hedeflenmektedir.

03.11.2002 tarih, 24925 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren Doğal Gaz Piyasası Dağıtım ve Müşteri Hizmetleri Yönetmeliğinin 23.maddedeki "Lisans Verilmesi" 65.maddedeki "Sevkiyat Kontrol Merkezi" ve 66.maddedeki "Haberleşme Sistemleri" başlıklı hükümlere bağlı kalarak SCADA; Supervisory Control and Data Acquisition sistemi ile ilgili yürütülecek faaliyetler; 01.02.2010 tarih, YİM.10.02.01 revizyon numaralı SCADA Sistemi Temin, Montaj ve Devreye Alma Sözleşmesi kapsamında Escom Enerji Otomasyon Sanayi ve Ticaret Ltd.Şti. yükleniciliğinde tamamlanmış ve devreye alınmıştır. Sevkiyat Kontrol Merkezi haricinde izleme amaçlı kontrol noktaları 03.05.2012 tarih, YM.12.04.01 revizyon numaralı Bakım Onarım Faaliyetleri Hizmet Alım Protokolü kapsamında sürdürülmektedir.

Her bir yatırım yılı başlangıcında Çumra Belediyesinin tetkik ve yönlendirmeleri ile; doğal gaz arzı sağlanacak bütün güzergâhların imalat programları, çalışma termin ve metodolojileri, güzergâhlara ait listeler; müşterek çalışma disiplini içerisinde gerçekleştirilen tüm yatırım ve işletme faaliyetleri ile şirketimizin süreli yükümlülükleri izlenmekte, yönlendirilmekte ve düzenli olarak müzakerelerle tesis edilmektedir.

2013 yılı yatırım programı müzakere edilerek; 30.422,72 metre polietilen ana hat ve 8.000,00 metre servis hattı imalatı olarak belirlenmiştir. Doğal gaz alt ve üst yapı faaliyetleri; Bakkalbaşı, Çaybaşı, Cumhuriyet ve Meydan Mahallelerinde sürdürülecektir.

Mamafih; 21.03.2013 tarih, SÇG.20.70-133/00069 sayı ve 2013/010 numaralı tebliğ ile "Doğal gaz dağıtım faaliyetleri; 4646 sayılı Doğal Gaz Piyasası Kanunu hükümlerine uygun olarak yürütülmekte ve ilgili kanunun 4.maddesinin 4.fıkrasının g bendi uyarınca; dağıtım şebekesi tasarım ve inşası; projenin uygulama detaylarına dair temel teknik kriterlerde; doğal gaz boru hattı güzergâhları imarlı yollar ve kamu kullanım alanı sınırlaması ile; vatandaşlarımızdan gelen doğal gaz arzına yönelik taleplerin değerlendirilmesi sonucunda Çumra Belediye Başkanlığının etkin katkı ve yönlendirmeleri ile güzergâh listesi onaylanmıştır. Taahhüdümüz ve sorumluluğumuzun bilincinde olarak, doğal gaz kullanımının yaygınlaştırılmasında azamî bir özen ve gayret sarf edilmekte olup doğal gaz dağıtım şebekesinin genişletilmesi hedeflenmektedir. Bu bağlamda, 25.09.2013 Çarşamba gününe kadar Bağlantı Anlaşması imzalayan vatandaşlarımızın cadde ve sokaklarının dağıtım hatları ve/veya servis kutusu montajları tamamlanacaktır. Yatırım programına alınan ancak Bağlantı Anlaşması talebi gelmeyen cadde ve sokakların imalâtları 2013 yılı yatırım programı dâhilinde değerlendirilemeyecek ve yapılamayacaktır. Yatırım programımız kapsamında değerlendirilen adresler ile sokağında doğal gaz hattı bulunan vatandaşlarımız İzzetbey Mah. Alparslan Türkeç Cad. No:41 Çumra adresine; doğal gaz kullanımının gerçekleşeceği taşınmaza ait tapu ve tapu sahibine ait kimlik fotokopisi ile binaya ait noter tasdikli karar defterinin; doğal gaz kullanımına dair mutabakat ve kullanım şeklinin belirtildiği sayfaların suretleri ile müracaat akabinde abonelik işlemleri tamamlanarak; mer`i mevzuat hükümleri doğrultusunda doğal gaz arzının sağlanacağı" kamuoyuna anons sistemi ile tebliğ edilmekte; http://www.selcukgaz.com.tr internet sayfasından da duyurulmaktadır.

Doğal gaz hattı geçen güzergahlar ve/veya planlanan yatırım programlarına ilave edilen güzergahlarda; inşa halinde bulunan binaların doğal gaz iç tesisatlarının Yetkili Mühendislik Firmaları tarafından, İç Tesisat Şartnamesine uygun imalatına imkân tanıyan ruhsat proje uygulaması yapılmaktadır. Doğal gaz hattı bulunmayan ve/veya mevcut yatırım programında bulunmayan güzergahlarda, doğal gazlı ısıtma sistemine haiz bina inşaatlarının yapımı ile vatandaşın mağduriyeti söz konusu olabilmektedir.

Bu meyanda bina inşaatına başlanmadan önce yapı denetim firmalarının dağıtım şirketine başvurusu ile, inşaatın başlayacağı güzergahta doğal gaz hattı olup olmadığının araştırılarak; belediyelere yapılan inşaat ruhsat başvurularında ısıtma sisteminin bu bağlamda değerlendirilerek onay verilmesi gerek ve yeter şart hükmündedir.

Doğal gaz dağıtım faaliyetlerine ilişkin olarak; sözleşme ve teknik şartname hükümleri gereği oluşturulan ekip ve ekipman kontrolü düzenli periyotlar ile yapılmakta ve raporlanmaktadır. Saha çalışmalarında yapılacak bütün imalât işleri için gerekli emniyet tedbirleri yapı denetim görevlilerinin nezaretinde sürdürülmektedir.

İmalâtı yapılacak doğal gaz dağıtım hatlarının güzergâh tespiti için; öncelikle sahada el kazısı ile deneme çukurları açılırak, tespit edilebilen altyapının durumuna göre güzergahın yön tayini akabinde; kazı yapılacak yüzey kaplamasına göre elle veya iş makineleri ile tranşe hazırlıkları yapılarak, şartnamelere göre çelik, polietilen veya servis hattı tesis edildikten sonra dolgu işlemi yine şartnamelerdeki tip kesitlerine göre imalâtlar tamamlanmaktadır.

4646 sayılı Doğal Gaz Piyasası Kanunu’nun 12.maddesi hükmüne istinâden; doğal gaz alt ve üst yapı çalışmaları için; doğal gaz dağıtım şirketinin, çalışma yapılacak güzergâhları bildirmesi ve bilgilendirmesi; çalışma izninin düzenlenmesi ve ruhsat için yeterlidir.

Doğal gaz dağıtım hizmeti sırasında kamu yararı ve hizmetine şâmil çalışma sistematiği doğrultusunda; yukarıda ana hatları ile izâhati yapılan tüm işlemler tamamlanmış olup; bundan sonraki süreçte de aynı düzen, silsile ve doğrultuda yapılacak tüm çalışmalara gayrî kabili rücu muvafakat tesis edilmiştir.

Doğal gaz dağıtım ve işletme faaliyetlerinin görüşülmesi konulu Çumra Belediyesi Encümen Toplantısı tamamlanmış olup görüşülen hususlar 26.03.2013 tarih, Çumra Belediye Encümeni 57 sayılı kararı ile kayıt altına alınmıştır.

06.05.2010 tarih, YHS/2551-4/1102 yapım ve hizmet sertifika numarası ile Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu tarafından yetkilendirilen Ova İnşaat Taahhüt Turizm Doğal Gaz Elektrik Ticaret ve Sanayi Ltd.Şti. ile YM.13.04.01 revizyon numaralı Seydişehir ve Çumra Doğal Gaz Dağıtım Projesi Polietilen Hat, Servis Kutusu Montajı, Dağıtım Şebekesi Bakım ve Deplase Yapım İşleri 6.Etap Sözleşmesi 21.03.2013 tarihinde onaylanarak; Seydişehir Sosyal Güvenlik Merkezi Müdürlüğüne; şirketimizin 21.03.2013 tarih, SÇG.20.70-235/00108 sayılı yazısı ile iş yeri açılış bildirimi akabinde 22.03.2013 Cuma 09.00’da inşaat projeleri ile birlikte yer teslimi yapılmış olup; yatırım programı 26.03.2013 Salı 11.00'de yapılan temel atma merasimi ile başlatılmıştır.

Hayırlara vesile olmasını diler, kamuoyunun bilgilerine saygıyla sunarız.

Diğer Haberler
2019 Yılı Sertifika Bedelleri Belli Oldu 2/25/2019
Sayaç Kontrolleri Gerçekleştiriliyor 2/18/2019
Kaçak Doğal Gaz Kullanımlarına Yasal İşlem Yapılıyor 12/19/2018
Kombi Bakımı ve Baca Temizliği önemli 12/7/2018
Kış ayları için tasarrufun ipuçları 10/26/2018
Şirketimiz çalışanları iftar organizasyonunda buluştular 6/11/2018
Sahte aramalara itibar etmeyiniz. 3/28/2018
Güvenli doğal gaz kullanımı konusunda abonelerimizi uyarıyoruz 12/15/2017
KOMBİ BAKIMI ve BACA TEMİZLİĞİ İÇİN UYARI! 10/2/2017
Doğal Gaz Piyasası Dağıtım ve Müşteri Hizmetleri Yönetmeliğinde Değişiklik Yapıldı 6/15/2017
EPDK'dan doğal gaz aboneliği uyarısı 3/15/2017
KOMBİ BAKIMI ve BACA TEMİZLİĞİ İÇİN UYARI! 10/22/2016
Doğalgaza yüzde 10 indirim yapılacak 10/1/2016
SelÇukGAZ 2016 9.etap yatırım programını başlattı 5/16/2016
Altyapı kurumlarının kazı çalışmalarında dikkat etmesi gerekiyor 3/31/2016
Doğal Gaz Tesisatlarınızı yetkili firmalara yaptırın 3/31/2016
Sn.Kenan ŞARA’nın vefatının 1.yıldönümü 12/11/2015
Şirketimiz, abonelerinden mevzuatta belirlenmiş bedeller haricinde iç tesisat kontrol bedeli, tesisat kontrol bedeli ve/veya benzeri adlar altında herhangi bir mevzuat harici bedel almamıştır 10/6/2015
2015 yılı itfaiye eğitimi başarıyla tamamlandı. 9/10/2015
2015 Yılı Yatırım programı hk, 4/3/2015
Periyodik Tesisat Kontrollerimiz Devam Ediyor 2/19/2015
Sayaç bakım, onarım ve kalibrasyonların önemi 1/28/2015
Genel Müdür Vekilimiz aile mezarlığına defnedildi. 12/13/2014
Acı kaybımız 12/11/2014
Şirketimiz kaliteyi yeniledi. 12/9/2014
Şirketimiz Genel Müdür V. Sn.Kenan ŞARA'ya acil şifalar diliyoruz. 12/9/2014
2014 yılı itfaiye eğitimi başarıyla tamamlandı. 9/27/2014
2014 yılı bakım onarım çalışmalarımız devam ediyor 10/20/2014
Fatura ödeme noktaları hakkında önemli uyarı 10/20/2014
2014 Yatırım Programı Devam Ediyor 10/20/2014
Ağustos ayında doğal gaza zam yok 8/1/2014
Ramazan Bayramı tebriği 7/25/2014
2014 Olağan Genel Kurul Toplantısı 6/19/2014
Düşük Tüketim Fatura Limitlerini Açıkladı 5/23/2014
Yüreğimiz Soma’da 5/23/2014
Albayrak görevini Şara'ya devretti. 4/28/2014
Fatura ödeme noktaları ile ilgili önemli uyarı. 4/17/2014
Son Düzenlemelerle İş Kanunu ve Sosyal Güvenlik Uygulamaları Eğitimi tamamlandı. 4/10/2014
Geleneksel Kan Bağışı Programı 3/31/2014
Yaz Saati Uygulaması 3/26/2014
Periyodik tesisat kontrolleri devam ediyor 3/17/2014
17 aydır doğal gaz alım fiyatları aynı 3/3/2014
Şirketimiz Seveso 2 Bilgilendirme Seminerinde 3/3/2014
Doğal gaza şubat ayında zam yok 1/18/2014
En ucuz doğal gaz Kuzey Irak'tan 12/30/2013
Ocak ayında doğal gaza zam yok 12/27/2013
2013~2014 yılı Yatırım Programı 12/25/2013
Doğal gaz ödeme noktaları 12/17/2013
Baca gazı zehirlenmelerine dikkat! 12/13/2013
Kalite belgelerimiz yenilendi 11/11/2013
Kasım ayında doğal gaza zam yok 11/2/2013
Sn.Yıldız, ‘Ekim ayında zam yok’ 9/26/2013
Eylül ayı içerisinde doğal gaza zam yok 9/3/2013
2013 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı gerçekleştirildi 8/20/2013
Yetkili firma toplantıları gerçekleştirildi. 7/9/2013
2.Etap denetleme faaliyeti tamamlandı 6/14/2013
1.Etap denetleme faaliyeti tamamlandı 5/27/2013
İş Sağlığı ve İş Güvenliği Eğitimi 4/20/2013
Çumra’da İş Sağlığı ve İş Güvenliği Eğitimi 4/20/2013
Yatırım çalışmalarımız devam ediyor. 4/11/2013
2013 yılı Çumra yatırım programı başladı. 3/27/2013
2013 yılı Seydişehir yatırım programı başladı. 3/25/2013
Seydişehir Belediyesi Encümen toplantısı... 3/25/2013
SelÇukGAZ, Elektromed A.Ş.yi ziyaret etti. 3/11/2013
8 Mart Dünya Kadınlar Günü kutlandı 3/8/2013
Şirketimizden basın açıklaması 3/1/2013
Doğal Gazda Sevindirici Haber 2/25/2013
Sn.Çat makamında ziyaret edildi 2/12/2013
Sn.Erdem makamında ziyaret edildi 2/12/2013
Şirketimizden İç Tesisat Uyarısı! 1/14/2013
Şirketimiz, T. Garanti Bankası A.Ş. ile fatura tahsilatı anlaşması imzaladı. 1/7/2013
Çumra Belediye Başkanı makamında ziyaret edildi 12/24/2012
Seydişehir Belediye Başkanı makamında ziyaret edildi 12/24/2012
Şirketimiz, Ortak Akıl Toplantısı'nda 12/17/2012
Ocak'ta doğal gaza zam yok 12/14/2012
2012 Yatırım Programı değerlendirildi 12/14/2012
Maliye faturadan takip edecek! 12/8/2012
Bunları yapın doğal gaz faturanızı düşürün! 12/7/2012
Şirketimiz'den Kan Bağışı 12/6/2012
Şirketimiz, EIF Kongresindeydi... 10/8/2012
Olağan Genel Kurul Toplantısı 9/26/2012
Karadeniz'de ilk doğal gaz bulundu 9/17/2012
Çelik Vana Eğitimi düzenlendi 6/22/2012
SelÇukGAZ Çumra 2012 Yatırım Programı 6/18/2012
Çumra Belediye Başkanı makamında ziyaret edildi 6/13/2012
İNGAZ'ı ziyaret ettik. 6/13/2012
Seydişehir Belediyesi İtfaiye ekiplerine doğal gaz eğitimi. 6/11/2012
Çumra itfaiye ekiplerine doğal gaz eğitimi. 6/11/2012
Yetkili firmalar ile toplantı yapıldı. 6/9/2012
Mobil bakım onarım ve doğal gaz kaçak arama faaliyetleri… 5/9/2012
2012 yılı Yatırım Programı töreni 4/28/2012
Katodik Koruma Eğitimi hk, 4/26/2012
Temel Doğal Gaz, Kontrolsüz Doğal Gaz Çıkışlarına Müdahale ve Yangın Eğitimi 4/5/2012
SelÇukGAZ RMS-A İşletim ve Temel Regülatör Eğitimi hk, 3/13/2012
Şirketimizde 8 Mart Dünya Kadınlar Günü kutlandı. 3/9/2012
SelÇukGAZ; KONFORLU ve GÜVENLİ YARINLARA DMS ile KARAR KILDI 1/31/2012
Tarife Hesaplama Usul ve Esasları belirlendi. 1/3/2012
Değerlendirme toplantısı organize edildi. 12/20/2011
Hukuk Müşavirimiz Sn.Hacer YETKİN Seydişehir'de... 10/25/2011
Yeni Cami Mahallesi ve Sofuhane Mahallesi doğal gaz arzı sağlandı. 9/29/2011
Olağan genel kurul toplantımızı icra ettik... 7/23/2011
SelÇukGAZ iş sağlığı ve iş güvenliği eğitiminde. 6/9/2011
2011 yılı yatırım programı Seydişehir bölgesinde başladı. 5/14/2011
AKBANK gişe ve otomatik ödeme protokolü imzalanmıştır. 5/3/2011
187 Doğal Gaz Acil Hattı 4/4/2011
23 aydır doğal gaz fiyatları aynı 4/4/2011
Yaşlılara Saygı Haftası 3/23/2011
18 Mart Çanakkale Şehitlerini Anma Günü 3/18/2011
12 Mart İstiklal Marşı'nın kabulü ve Mehmet Akif ERSOY'u anma günü 3/12/2011
8 Mart Dünya Kadınlar Günü kutlandı. 3/9/2011
Sevkiyat Kontrol Merkezi Projesi 2/14/2011
SelÇukGAZ denetlendi 2/1/2011
Çorumgaz Genel Müdürü Sn.Kasım KAHRAMAN şirketimizi ziyaret etti. 1/17/2011
Çumra İHL doğal gaza kavuştu 1/3/2011
Seydişehir'de doğal gaz kullanımı yaygınlaşıyor 1/1/2011
SelÇukGAZ Enerji Sektörü ile ilgili kongreye katıldı. 12/2/2010
Saatler geri alınıyor 11/1/2010
Çumra ilçesi doğal gaza kavuştu 10/15/2010
Kurumsal eserlerimiz ve çalışma ilkelerimiz incelenmiştir 1/1/2011
SelÇukGAZ'dan yetkili firma uyarısı 9/22/2010
Huzurlu doğal gaz kullanımı için tavsiyeler 9/22/2010
Doğal gazın verimli kullanımı hakkında uyarılar 9/22/2010
SelÇukGAZ'dan güvenli doğal gaz uyarısı 9/21/2010
SelÇukGAZ tüketiciyi eğitiyor 9/21/2010
Büyük binalarda merkezi sistem zorunluluğu 9/21/2010
Fatih ALTUNTAŞ, SelÇukGAZ Proje Müdürü olarak atanmıştır. 8/25/2010
Doğal Gaz Tesisatlarınızı Sertifika Sahibi Firmalara Yaptırın. 6/19/2010
1 Temmuz'a Dikkat Edin. 6/15/2010
SelÇukGAZ, Bacader toplantısına katıldı. 9/22/2010
UGETAM'dan Harita Bilgisi ve Çelik ile PE Şebeke Tasarımı Eğitimi Alındı. 5/31/2010
UGETAM'dan Malzeme - Kaynak Bilgisi ve Kalite Kontrol Teknikleri Eğitimi Alındı. 5/31/2010
UGETAM'dan Sayaçlar ve İç Tesisat Eğitimi Alındı. 5/31/2010
SelÇukGAZ 2. Yıldönümünü Kutladı 5/4/2010
SelÇukGAZ Personeli UGETAM Eğitimini Tamamladı. 4/29/2010
Yetkili Firmaların Katılımı ile İç Tesisat Toplantısı Düzenlendi 4/29/2010
Şirketimiz, 8 Mart Dünya Kadınlar Gününü Kutladı. 4/29/2010
SelÇukGAZ yatırımlarına devam ediyor 4/29/2010
SelÇukGAZ Proje Müdürlüğü’ne M.Hayri ÖZDEMİR atandı 8/24/2010
Seydişehir Belediyesi, SelÇukGAZ ve işadamları istişare toplantısı düzenlendi. 4/29/2010
Gaz-Bir toplantısı Kayseri'de yapıldı 4/29/2010
EPDK yeni binasına taşındı 4/29/2010
Doğal Gaz Sayaç Değişikliği 4/29/2010
Merkezi sistem zorunluluğu geliyor 4/29/2010
BOTAŞ`a doğal gaz arama ve üretim yetkisi 9/30/2009
Doğal gaz kullanılan yerlerde solunum yolu hastalıklarına daha az rastlanıyor 8/27/2009
Yüzyılın projesinde 50 bin kişiye iş imkânı 8/27/2009
İmzalar Ankara'da atıldı, Nabucco rüya değil gerçek 8/27/2009
SelÇukGAZ Kalite Belgelerine sahip oldu 8/24/2009
İç Tesisat Toplantısı 8/24/2009
İlk kazma vuruldu 12/19/2009
Abonelik kabulü başladı 10/23/2008
SelÇukGAZ UGETAM'da 3/30/2009
İSG Eğitimi 2/14/2009
 
 
Copyright © 2014 Selçuk Doğal Gaz Dağıtım A.Ş. - Gizlilik Sözleşmesi
Hızlı Erişim Menüsü