Mavi Doğa Yeşil Sarı Ekonomik Güvenli
ANA SAYFA KURUMSAL ABONELİK İÇ TESİSAT DOĞAL GAZ İLETİŞİM
KURUMSAL
SelÇukGAZ Hakkında
Bilgi Toplumu Hizmetleri
Kişisel Verilerin Korunması
Sözleşmeler
Organizasyon Şeması
Kurumsal Çalışma İlkelerimiz
Doğal Gaza Kavuşma Gerçeği
Sosyal Sorumluluk
SelÇukGAZ ve ÇEVRE
İnsan Kaynakları
Tanıtım Faaliyetlerimiz
Fotoğraf Galerisi
Basında SelÇukGAZ
Bilgi Edinme
Linkler
Belgeler
Kurumsal Dökümanlar
Gizlilik Sözleşmesi
İletişim
KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI

Değerli Abonelerimiz,

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanununun 10.maddesi Veri Sorumlusunun Aydınlatma Yükümlülüğü olup “Kişisel verilerin elde edilmesi sırasında veri sorumlusu veya yetkilendirdiği kişi, ilgili kişilere;
a) Veri sorumlusunun ve varsa temsilcisinin kimliği,
b) Kişisel verilerin hangi amaçla işleneceği,
c) İşlenen kişisel verilerin kimlere ve hangi amaçla aktarılabileceği,
ç) Kişisel veri toplamanın yöntemi ve hukuki sebebi,
d) 11 inci maddede sayılan diğer hakları,

konusunda bilgi vermekle yükümlüdür” hükmü yer almaktadır.

Bu bağlamda kişisel verileriniz doğal gaz bağlantı ve abonelik sözleşmeleri ve bu sözleşmelerden doğan iş ve işlemlerde kullanılmak üzere personellerimiz tarafından işlenmektedir.

Şirketimiz, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ile Doğal Gaz Piyasası Dağıtım ve Müşteri Hizmetleri Yönetmeliği kapsamında yer alan müeyyideler doğrultusunda verileriniz ile ilgili yükümlülüklerini yerine getirmektedir.

Kişisel verilerinizin şirketimiz tarafından işlenmesi ile ilgili olarak Kişisel Verilerin Korunması Kanununun 11.maddesi İlgili kişinin hakları olup “Herkes, veri sorumlusuna başvurarak kendisiyle ilgili;
a)Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,
b)Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
c)Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
ç)Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
d)Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme,
e)7.maddede öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme,
f)(d) ve (e) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin, kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
g)İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
ğ)Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme, haklarına sahiptir” hükmü yer almaktadır.

Bu bağlamda şirketimize başvurarak kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme, kişisel verilerinizin işlenmiş olması halinde buna ilişkin bilgi talep etme, kişisel verilerinizin işlenme amacı ve buna uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme, yurt içinde ve yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme, kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini isteme, kişisel verilerin işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması halinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme, düzeltme veya silme işlemlerinin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme, işlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme, kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız halinde zararın giderilmesini talep etme haklarınız bulunmakta olup bu haklarınızı kullanabilirsiniz. Ancak makul olmayacak talepleri reddetme hakkımız ile diğer mevzuattan kaynaklı haklarımız saklıdır.

Mevzuat değişikliklerinde meydana gelen değişiklikler ve daha detaylı bilgi almak amacıyla şirketimize başvurabilir veya düzenli olarak www.selcukgaz.com.tr internet sitemizi ziyaret edebilirsiniz. Şirketimiz, mevzuatlar ile ilgili olarak internet sitesinde düzenli ve sürekli olarak güncel bilgileri yayınlamaktadır.


Kişisel Verilerin Korunması Kanunu kapsamındaki haklarınızı kullanmak için, aşağıda yer alan Kişisel Veri İşlem Formu’na taleplerinizi belirterek imzaladıktan sonra ilgili formu; Abone Merkezimize elden teslim edebilir, noter kanalıyla “Alaylar Mah. H.B.Nezihi Berkkam Cad. No:1/1D 42370 Seydişehir/KONYA ”adresine gönderebilir, selcukgaz@hs03.kep.tr adresine güvenli elektronik imzalı olarak iletebilirsiniz.

SÇG FR.BGYS.04 Kişisel Veri İşlem Formu

SÇG PO.BGYS 19 Kişisel Verilerin Korunması ve İşlenmesi Politikası

SÇG PO.BGYS.20 Kişisel Verilerin Saklama ve İmha Politikası 
 
Copyright © 2014 Selçuk Doğal Gaz Dağıtım A.Ş. - Gizlilik Sözleşmesi
Hızlı Erişim Menüsü